2 xiaoxiao 1991 xiaoxiao_1991 于 2014.08.04 17:41 提问

关于NISIS 脚本静默运行.exe

我想在双击 setup.exe 是让程序自动运行程序中需要使用的.exe,本来手动执行1.exe会自动生成一个.dat文件。但是在.nsi文件中加入代码SetOutPath "$INSTDIR"
Exec '"$INSTDIR/1.exe" /S',没有任何反应。求答疑解惑..........

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片