2 asambojur asambojur 于 2014.10.30 17:36 提问

一个简单的C语言问题···
#include <stdio.h>

int a(int);

main() {
  int n,s;
  scanf("%d",&n);
  s = a(n);
  printf("%d\n",s);
  getch();
}

int a(int n) {
  if (n < 3) return 1;
  return a(n-1) + a(n-3);
}

重复定义的问题在哪里啊,初学,实在没搞懂。。。

1个回答

qq_14840819
qq_14840819   2014.10.30 20:11

第二段括号里面的INT

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!