2 ted0623 ted0623 于 2014.11.17 20:54 提问

ubuntu 调用cc1编译器问题

mengzhao@mengzhao-virtual-machine:~/桌面$ cc1 main.i main.c -O2 -o main.s
未找到 'cc1' 命令,您要输入的是否是:
命令 'ccl' 来自于包 'cclive' (universe)
命令 'cc' 来自于包 'clang-3.3' (universe)
命令 'cc' 来自于包 'gcc' (main)
命令 'cc' 来自于包 'clang-3.5' (universe)
命令 'cc' 来自于包 'clang-3.4' (universe)
命令 'cc' 来自于包 'tcc' (universe)
cc1:未找到命令

如上提示,求问怎么办才能正常运行?

2个回答

chenlong12580
chenlong12580   2014.11.30 12:27

chenlong12580@xiaoyun12580:~/develop/hello$ ls /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.8/
cc1 crtend.o include libatomic.so libgomp.a liblto_plugin.so libstdc++.a
cc1plus crtendS.o include-fixed libbacktrace.a libgomp.so liblto_plugin.so.0 libstdc++.so
collect2 crtfastmath.o libasan.a libgcc.a libgomp.spec liblto_plugin.so.0.0.0 libsupc++.a
crtbegin.o crtprec32.o libasan_preinit.o libgcc_eh.a libitm.a libquadmath.a lto1
crtbeginS.o crtprec64.o libasan.so libgcc_s.so libitm.so libquadmath.so lto-wrapper
crtbeginT.o crtprec80.o libatomic.a libgcov.a libitm.spec libssp_nonshared.a
chenlong12580@xiaoyun12580:~/develop/hello$

eagleyan
eagleyan   Rxr 2014.12.01 08:37

sudo apt-get install clang-3.4 clang-3.4-doc libclang-common-3.4-dev

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!