2 duduniuang duduniuang 于 2014.12.13 11:41 提问

C++ LCS 算法的问题???

求最长公共字串,用后缀数组和动态规划相比,哪个更有优势?

谢谢

2个回答

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2014.12.13 11:52
已采纳

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2014.12.13 11:52
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片