2 yjw2009 yjw2009 于 2014.12.16 09:36 提问

C# gdi+ 如何让字体旋转

Bitmap bTextBmp = new Bitmap(20, 50);
Graphics gphText = Graphics.FromImage(bTextBmp);

    gphText.TranslateTransform(10, 25);//平移到适当的位置,以便下面旋转后可以显示
    gphText.RotateTransform(90);//旋转角度,以达到你要的效果
    // gphText.DrawString("counts", new Font("Times New Roman", 12, FontStyle.Regular), Brushes.Black, new PointF(10, 0));
    StringFormat format = new StringFormat(StringFormatFlags.NoClip);
    format.Alignment =StringAlignment.Center;
    format.LineAlignment = StringAlignment.Center;
    gphText.DrawString("Counts ", new Font("Times New Roman", 12, FontStyle.Regular), Brushes.Black, 0, 0, format);


    pictureBox2.Image = bTextBmp;          主要是想做y坐标轴的标注,这样是可以旋转,但是字体变形,有没有更好的方法,或者,如何写才正确。谢谢。就是想画一个简单的折线图。。

3个回答

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2014.12.16 09:52

如果是旋转90度,在字体名前加上@
比如@Times New Roman
就可以了。

yjw2009
yjw2009 不行呀
3 年多之前 回复
bdmh
bdmh   Ds   Rxr 2014.12.16 09:49

你直接旋转画布,graphic有几个translate相关的方法,旋转画布,不用你再计算坐标了

yjw2009
yjw2009 有代码吗
3 年多之前 回复
bdmh
bdmh   Ds   Rxr 2014.12.17 11:45
  private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
  {
    e.Graphics.DrawLine(Pens.Red, 0, 0, 100, 0);
    e.Graphics.RotateTransform(20);
    e.Graphics.DrawLine(Pens.Red, 0, 0, 100, 0);
    e.Graphics.RotateTransform(20);
    e.Graphics.DrawLine(Pens.Red, 0, 0, 100, 0);
  }
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!