2 qq 20280991 qq_20280991 于 2015.06.18 12:28 提问

一个关于绘图的问题求大神进来帮帮忙

CPaintDC dc(this);
CBrush br,*oldbrush;
br.CreateSolidBrush(RGB(155,155,155));
oldbrush = dc.SelectObject(&br);
dc.Rectangle(10,10,100,100);
dc.SelectObject(oldbrush);
br.DeleteObject();
dc.TextOut(10,110,_T("单色刷子"));

2个回答

tongyi55555
tongyi55555   2015.06.18 12:59

你这是有问题呢还是么有问题呢,看不懂你的问题。

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2015.06.18 13:34

把这些代码写在OnDraw里就可以了。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片