2 qingyangqingyang qingyangqingyang 于 2015.07.08 22:10 提问

这个问题结果解释一下,谢谢

#include
int main()
{int a=200,b=010;
printf("%d%d\n",a,b);}
b=010是八进制吗?

2个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2015.07.08 22:11

是的,0开头就是8进制。0x是16进制。

u013360850
u013360850   2015.07.09 07:28

是8进制的,16进制是0x

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片