2 qq 33833831 qq_33833831 于 2016.01.23 22:07 提问

int[] arr=new int[] 为什么一个数组定义两次类型?

初学JAVA 不甚明了 前后类型能否不一致?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

7个回答

chenliang0224
chenliang0224   2016.01.23 23:03
已采纳

前者是定义类型,后者是为该类型分配空间。

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.01.23 22:11

前面是类型,后面是初始化,相当于
int[] arr;
arr=new int[];

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.01.23 22:13
 后面的类型必须是前面的类型,或者派生类型,否则需要一个类型转换。
object是int[]的基类
所以
Object arr = new int[];
int[] arr = new int[];;
都是合法的
int[] arr = new Object();
是非法的
Object arr1 = new int[];
int[] arr = (int[])arr1; 是合法的
allenjay11
allenjay11   2016.01.24 10:30

前面是类型,后面是初始化

allenjay11
allenjay11   2016.01.24 10:30

前面是类型,后面是初始化

qq_33836200
qq_33836200   2016.01.24 11:40

数组的声明和初始化一起

enpterexpress
enpterexpress   Rxr 2016.01.23 22:11

图片说明这是声明和赋值,只不过写一起

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!