2 qq 33010979 qq_33010979 于 2016.01.26 12:49 提问

获取当前url前面.html的参数

比如地址是:
www.baidu.com/wenzhang/a5170095fad6fde708a563d135e1302b.htm
我想获得上面**a5170095fad6fde708a563d135e1302b** 这个参数,
用于跳转到手机页面
m.baidu.com/show/a5170095fad6fde708a563d135e1302b.htm

跳转手机站已经解决了,这个地址参数怎么获得?

8个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.01.26 13:35

什么语言了?而且你url是参数还是什么?

js

    var s = 'www.baidu.com/wenzhang/a5170095fad6fde708a563d135e1302b.htm'
    var m = /\/([^\/]+)\.htm/.exec(s)
    alert(m[1])
u013129324
u013129324   2016.01.26 13:10

服务器获得url字符串提取你不会么?

ivan2306
ivan2306   2016.01.26 13:17

你都可以获取到url你还截取不到那些字符吗

Iamxiaoxiong
Iamxiaoxiong   2016.01.26 13:26

java 的话可以用request.getServletPath()

meng20166
meng20166   Rxr 2016.01.26 15:03

存到request对象里

qq_27665781
qq_27665781   Rxr 2016.01.26 15:30

截取一下就好了吧..

u013701546
u013701546   2016.01.26 15:34

先截取一下,然后再拼一个新的串就可以了

ghostyusheng
ghostyusheng   2016.01.26 18:31

楼上的正则已经很清楚了

建议用正则匹配 / 和 . 中间的部分,各个语言通用

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!