2 fndlu fndlu 于 2016.01.30 12:37 提问

c++的祖玛问题,用的是链表,测试时有时会停止运行,不能连消,源码如下,求大神指错;

#include
#include
struct zm{
char c;

struct zm *pre;
struct zm *next;
};
struct zm *head,*p,*t;
void reset(int n,char co) //插入珠子
{
int i;

p=head;
for(i=1;i<=n;i++)p=p->next;

t=(struct zm *)malloc(sizeof(struct zm));
t->c=co;
t->next=p->next;
t->pre=p;
p->next->pre=t;
p->next=t;

}
void printzm() //输出珠串
{
p=head->next;
if(p->c=='+'){printf("-\n");return;}
while(p->c!='+'){printf("%c",p->c);p=p->next;}
printf("\n");
}
void check(int k) //消除珠子
{
int i,lc,rc;
struct zm *l,*r;
p=head->next;
for(i=1;i<=k;i++)p=p->next;
l=p->pre;r=p->next;
lc=0;rc=0;
while(l->c==p->c)
{
lc++;
l=l->pre;
}
while(r->c==p->c)
{
rc++;
r=r->next;
}
if(lc+rc+1>=3){r->pre=l;l->next=r;}
if(l->c==r->c){k-=lc;check(k);}
}
int main()
{
p=(struct zm *)malloc(sizeof(struct zm)); //链表'+'.....'+'
p->c='+';
head=p;
t=(struct zm *)malloc(sizeof(struct zm));
t->c='+';
p->next=t;
t->pre=p;
t->next=NULL;
char tmp;
char s[5];
int cnt,n,i,k;
cnt=0;
scanf("%c",&tmp);
while(tmp!='\n') //放置
{
reset(cnt,tmp);
cnt++;
scanf("%c",&tmp);
}
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++) //输出
{
scanf("%d",&k);scanf("%s",s);
reset(k,s[0]);
check(k);
printzm();

}
system("pause");
return 0;
}

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.01.31 08:32
已采纳

看了你的程序半天没明白你怎么做。注释也没有,连怎么运行都没说。

不过网上有个类似的代码:
http://download.csdn.net/detail/yeargold/9211641

(如果没有积分,采纳了本回答,我可以帮你下载)

caozhy
caozhy 留下邮箱,发给你
大约 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!