2 qq 33748682 qq_33748682 于 2016.01.30 17:49 提问

一个小的C语言题目,帮忙看看有没有问题

这是我写的代码,下面图片是题目
#include
int pend(int x)
{
int i;
for(i=2;i*i<=x;i++)
{
if(x%i==0)
return 1;
}
return 0;
}
int main()
{
int n,m,a,b,t;
int i,j,k,s=0;
scanf("%d",&t);
while(t--)
{
printf("输入参与的人数n和小明的编号m:\n");
scanf("%d%d",&n,&m);
printf("输入开始的人的编号a和开始的合数b\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
for(k=a;k!=m;)
{
if(s%2!=0)//“s”用来纪录素数的个数//
{
k-=1;b+=1;
if(k==0)k=n;
}
else
{
k+=1;b+=1;
if(k==n+1)k=1;
}
if(pend(b)==0)
s++;
}
if(pend(b)==0)
printf("duang\n");
else
printf("%d\n",b);
}
return 0;
}图片图片

3个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.01.31 08:09
 #include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
using namespace std;
bool _isprime(int k)
{
  int i;
  for(i=2;i<=sqrt(k);i++)
  {
    if(k%i==0)
      return false;
  }
  return true;
}
int main()
{
  int i,j,k,T,n,m,a,b;
  cin>>T;
  while(T--)
  {
    int next,flag=0;
    k=0;
    cin>>n>>m>>a>>b;
    next=a%n+1;
    if(m==a)
    {
      cout<<b<<endl;
      continue;
    }
    while(next!=m)
    {
      if(!flag)
      {
        if(_isprime(++b))
        {
          flag=1; 
          if(next==1)
            next=n;
          else
            next=next-1;  
        }
        else
          next=next%n+1;
      }
      else
      {
        if(_isprime(++b))
        {
          flag=0;
          next=next%n+1;
        }
        else
        {
          if(next==1)
            next=n;
          else
            next=next-1;
        }
      }
    }
    if(_isprime(++b))
      cout<<"duang"<<endl;
    else
      cout<<b<<endl;

  }
}

你那个输入输出都不对

qq_33748682
qq_33748682   2016.01.30 17:54

复制出了点问题#include没有复制好,不好意思,各位帮忙看看除了它,其他有没有思路上的问题

91program
91program   Ds   Rxr 2016.01.30 21:14

有没有问题,难道LZ你没有试试调试运行一下,看看能否得到你想要的结果。
如果不能,则说明有问题,再将你具体的问题提出来吧。

还有就是贴代码时,请使用编辑区的 </> 功能,以方便别人看代码。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!