2 namedajipai namedajipai 于 2016.03.02 13:50 提问

一个有关于VB字符串算法的问题

Visual Basic判断字符串最大连号数,比如12233444返回3,因为444是三连号

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.02 13:59
已采纳
 dim n = 0
dim max = 0
for i = 2 to len(s)
if mid(s,i,1)=mid(s,i-1,1) then
    n = n + 1
else
    if n > max then max = n
    n = 1
end if
next
msgbox max
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片