2 qq 15290009 qq_15290009 于 2016.03.02 14:59 提问

js看看这俩个出什么错了
 $('#area').change(function(){
      if(this.options[0].value==-1){
        this.options[0]=null;
        $('#show').val() = this.value;
        }
      });

  /*   document.getElementById('area').onchange=function (){
 if(this.options[0].value==-1)this.options[0]=null;
 document.getElementById('show').value=this.value
};*/

注释的那个是网上找的 我想给他改成上面的样式 哪里改错了

5个回答

rui888
rui888   Ds   Rxr 2016.03.02 16:22
已采纳
 $('#area').change(function(){

        $('#show').val($(this).find("option:selected").text()) ;

      });
qq_15290009
qq_15290009 回复无法显示此用户: 额
大约 2 年之前 回复
rui888
rui888 回复热呛: 你就不知道变通 $('#show').val($(this).find("option:selected").val()) ;
大约 2 年之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 可是他显示是北京啊
大约 2 年之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 <option value="6946">北京市</option> 我要显示的是那个 value=6946
大约 2 年之前 回复
sunny_desmond
sunny_desmond   Rxr 2016.03.02 15:18

$('#show').val() = this.val();

qq_15290009
qq_15290009 不是那个原因 我早都改了 还是不对
大约 2 年之前 回复
sunny_desmond
sunny_desmond   Rxr 2016.03.02 15:21

$('#area').change(function(){
if($(this).options[0].val()==-1){
$(this).options[0]=null;
$('#show').val() = this.val();
}
});
试试

qq_15290009
qq_15290009 不对 我之前也是这么写 不对 就改的 value
大约 2 年之前 回复
broust
broust   2016.03.02 15:48

$('#show').val() = this.value;
修改成 $('#show').val(this.value);
试试^^

qq_32141315
qq_32141315 不知道!
大约 2 年之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 不对
大约 2 年之前 回复
BestwishesTolover
BestwishesTolover   2016.03.02 15:57

this ?是$(this)好吗

qq_15290009
qq_15290009 额 后期改了 但是Uncaught TypeError: Cannot read property '0' of undefined 现在没法定义了
大约 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!