2 crzmy crzmy 于 2016.03.09 17:46 提问

【求助】YUV格式转RGB 5C

R=Y+1.140V
G=Y-0.395U-V
B=Y+2.032U

Y取值[16,235],UV取值[16,240]
照这个取值那么计算出来的RGB范围不就>255了么?

我认为的解决方案:
1:大于255按255计
2:归一化

请问有哪位知道怎么处理丫,求救
图片说明

3个回答

lianshaohua
lianshaohua   2016.03.09 18:32

网上有具体的转换方法,可以找找,以前也遇到这问题,后来就用网上的办法解决的

qq_21792169
qq_21792169   2016.03.09 20:04

刚刚才学摄像头,目前还不能解答你这个问题。学完了应该可以解答了

lx624909677
lx624909677   Ds   Rxr 2016.03.09 21:54
 public class YuvToRGB {
  private static int R = 0;
  private static int G = 1;
  private static int B = 2;
  //I420是yuv420格式,是3个plane,排列方式为(Y)(U)(V)
  public static int[] I420ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int positionOfU = numOfPixel/4 + numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = (i/2)*(width/2);
      int startU = positionOfV + step;
      int startV = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = startV + j/2;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }

    return rgb;
  }

  private static class RGB{
    public int r, g, b;
  }

  private static RGB yuvTorgb(byte Y, byte U, byte V){
    RGB rgb = new RGB();
    rgb.r = (int)((Y&0xff) + 1.4075 * ((V&0xff)-128));
    rgb.g = (int)((Y&0xff) - 0.3455 * ((U&0xff)-128) - 0.7169*((V&0xff)-128));
    rgb.b = (int)((Y&0xff) + 1.779 * ((U&0xff)-128));
    rgb.r =(rgb.r<0? 0: rgb.r>255? 255 : rgb.r);
    rgb.g =(rgb.g<0? 0: rgb.g>255? 255 : rgb.g);
    rgb.b =(rgb.b<0? 0: rgb.b>255? 255 : rgb.b);
    return rgb;
  }

  //YV16是yuv422格式,是三个plane,(Y)(U)(V)
  public static int[] YV16ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfU = numOfPixel;
    int positionOfV = numOfPixel/2 + numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i*width/2;
      int startU = positionOfU + step;
      int startV = positionOfV + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = startV + j/2;
        int index = Y*3;
        //rgb[index+R] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.4075 * ((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+G] = (int)((src[Y]&0xff) - 0.3455 * ((src[U]&0xff)-128) - 0.7169*((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+B] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.779 * ((src[U]&0xff)-128));
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //YV12是yuv420格式,是3个plane,排列方式为(Y)(V)(U)
  public static int[] YV12ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int positionOfU = numOfPixel/4 + numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = (i/2)*(width/2);
      int startV = positionOfV + step;
      int startU = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int V = startV + j/2;
        int U = startU + j/2;
        int index = Y*3;

        //rgb[index+R] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.4075 * ((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+G] = (int)((src[Y]&0xff) - 0.3455 * ((src[U]&0xff)-128) - 0.7169*((src[V]&0xff)-128));
        //rgb[index+B] = (int)((src[Y]&0xff) + 1.779 * ((src[U]&0xff)-128));
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //YUY2是YUV422格式,排列是(YUYV),是1 plane
  public static int[] YUY2ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int Y1 = j + startY;
        int Y2 = Y1+2;
        int U = Y1+1;
        int V = Y1+3;
        int index = (Y1>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //UYVY是YUV422格式,排列是(UYVY),是1 plane
  public static int[] UYVYToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startU = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int U = j + startU;
        int Y1 = U+1;
        int Y2 = U+3;
        int V = U+2;
        int index = (U>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV21是YUV420格式,排列是(Y), (VU),是2 plane
  public static int[] NV21ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i/2*width;
      int startV = positionOfV + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int V = startV + j/2;
        int U = V + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV12是YUV420格式,排列是(Y), (UV),是2 plane
  public static int[] NV12ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfU = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i/2*width;
      int startU = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = U + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV16是YUV422格式,排列是(Y), (UV),是2 plane
  public static int[] NV16ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfU = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i*width;
      int startU = positionOfU + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int U = startU + j/2;
        int V = U + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //NV61是YUV422格式,排列是(Y), (VU),是2 plane
  public static int[] NV61ToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int positionOfV = numOfPixel;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];

    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*width;
      int step = i*width;
      int startV = positionOfV + step;
      for(int j = 0; j < width; j++){
        int Y = startY + j;
        int V = startV + j/2;
        int U = V + 1;
        int index = Y*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //YVYU是YUV422格式,排列是(YVYU),是1 plane
  public static int[] YVYUToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startY = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int Y1 = j + startY;
        int Y2 = Y1+2;
        int V = Y1+1;
        int U = Y1+3;
        int index = (Y1>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }

  //VYUY是YUV422格式,排列是(VYUY),是1 plane
  public static int[] VYUYToRGB(byte[] src, int width, int height){
    int numOfPixel = width * height;
    int[] rgb = new int[numOfPixel*3];
    int lineWidth = 2*width;
    for(int i=0; i<height; i++){
      int startV = i*lineWidth;
      for(int j = 0; j < lineWidth; j+=4){
        int V = j + startV;
        int Y1 = V+1;
        int Y2 = V+3;
        int U = V+2;
        int index = (U>>1)*3;
        RGB tmp = yuvTorgb(src[Y1], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
        index += 3;
        tmp = yuvTorgb(src[Y2], src[U], src[V]);
        rgb[index+R] = tmp.r;
        rgb[index+G] = tmp.g;
        rgb[index+B] = tmp.b;
      }
    }
    return rgb;
  }
}

lx624909677
lx624909677 回复Royn1994: 公式这个应该是固定的,不一样很可能是错的
大约 2 年之前 回复
crzmy
crzmy 咦。。公式还不一样。。明天我试试
大约 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!