2 lhw1994 lhw1994 于 2016.03.12 14:18 提问

一个数组{1,-1,2,3,-1,-1,4},将里面的不为-1的数以,114,223的形式输出

java 一个int a[ ]={1,-1,2,3,-1,-1,4},将里面的不为-1的数以112,113,114,221,223,224,331,332,334的形式输出
java 一个int a[ ]={1,-1,2,3,-1,-1,4},将里面的不为-1的数以112,113,114,221,223,224,331,332,334的形式输出
java 一个int a[ ]={1,-1,2,3,-1,-1,4},将里面的不为-1的数以112,113,114,221,223,224,331,332,334的形式输出

3个回答

wwwzf123
wwwzf123   2016.03.12 16:29
int ss[] = new int[]{1,-1,2,3,-1,-1,4};
  List ssl = new ArrayList();
  for(int i=0;i<ss.length;i++) {
    if(ss[i] != -1) {
      ssl.add(ss[i]);
    }
  }
  Object[] aa = ssl.toArray();
  ssl.clear();
  for(int i = 0;i<aa.length-1;i++) {
    for(int j=0;j<aa.length;j++) {
      if(i!=j) {
        ssl.add(aa[i]+""+aa[i]+""+aa[j]);
      }
    }
  }
  System.out.println(Arrays.toString(ssl.toArray()));
wwwzf123
wwwzf123   2016.03.12 16:29
int ss[] = new int[]{1,-1,2,3,-1,-1,4};
  List ssl = new ArrayList();
  for(int i=0;i<ss.length;i++) {
    if(ss[i] != -1) {
      ssl.add(ss[i]);
    }
  }
  Object[] aa = ssl.toArray();
  ssl.clear();
  for(int i = 0;i<aa.length-1;i++) {
    for(int j=0;j<aa.length;j++) {
      if(i!=j) {
        ssl.add(aa[i]+""+aa[i]+""+aa[j]);
      }
    }
  }
  System.out.println(Arrays.toString(ssl.toArray()));
u013853871
u013853871   2016.03.12 16:37

public class Test2 {
public static void main(String[] args) {
int[] array = {1,-1,2,3,-1,-1,4};
System.out.print(array[0]);
System.out.print(array[0]);
System.out.print(array[2] + ",");
System.out.print(array[0]);
System.out.print(array[0]);
System.out.print(array[3] + ",");
System.out.print(array[0]);
System.out.print(array[0]);
System.out.print(array[6] + ",");
System.out.print(array[2]);
System.out.print(array[2]);
System.out.print(array[0] + ",");
System.out.print(array[2]);
System.out.print(array[2]);
System.out.print(array[3] + ",");
System.out.print(array[2]);
System.out.print(array[2]);
System.out.print(array[6] + ",");
System.out.print(array[3]);
System.out.print(array[3]);
System.out.print(array[0] + ",");
System.out.print(array[3]);
System.out.print(array[3]);
System.out.print(array[2] + ",");
System.out.print(array[3]);
System.out.print(array[3]);
System.out.print(array[6] + ",");
}
}


Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!
其他相关推荐
10.1-2 在一个数组A[1..n]中实现两个栈,使得两个栈元素个数之和不为n时,两者不会上溢
堆的数据结构能够使得堆顶总是维持最大(对于大根堆)或最小(对于小根堆),给定一个数组,对这个数组进行建堆,则平均复杂度是多少?如果只是用堆的 push 操作,则一个大根堆依次输入 3,7,2,4,1,5,8 后,得到的堆的结构示意图是下述图表中的哪个?
指针表达式+1.对应的地址值却+4?/为什么两个数组元素的地址相减之差不为地址之差?
C语言中,为什么指针表达式的值+1.对应的地址值却+4?/为什么两个数组元素的地址相减之差不为地址之差?
给出一个百分制成绩,要求输出其对应的成绩等级以及编程实现1!+2!+3!+4!+5!
对一个数组按给定的下标排序,仅使用两两交换的方式,要求不能对数组进行扩容尽可能使用额外少的空间。原数组为:A,B,C,D,E, 现给定新的位置为3, 0, 1, 4, 2那么排序为D,A,B,E,C
数组中有一个数字出现的次数超过数组长度的一半,请找出这个数字。例如输入一个长度为9的数组{1,2,3,2,2,2,5,4,2}。由于数字2在数组中出现了5次,超过数组长度的一半,因此输出2。如果不存在
整型数组处理算法(八)插入(+、-、空格)完成的等式:1 2 3 4 5 6 7 8 9=N[华为面试题]
整型数组处理算法(八)插入(+、-、空格)完成的等式:1 2 3 4 5 6 7 8 9=N[华为面试题]
1.将数组A中的内容和数组B中的内容进行交换。(数组一样大) 2.获取一个数二进制序列中所有的偶数位和奇数位,分别输出二进制序列。 3.将三个数按从大到小输出。 4.求两个数的最大公约数。