2 qq 28627123 qq_28627123 于 2016.03.23 14:05 提问

Android中LinearLayout1中嵌套多个LinearLayout布局 20C

LinearLayout1中嵌套了多个LinearLayout布局,我通过setVisibility(View.GONE)隐藏后,再设置它显示。LinearLayout1中嵌套的布局不显示,这个怎么解决

9个回答

sl_18500
sl_18500   2016.03.23 14:27

这个要看代码,按道理应该不会出现这样的状况的

qq_28627123
qq_28627123 可以加qq,聊一下吗
接近 2 年之前 回复
qq_28627123
qq_28627123 可以加11
接近 2 年之前 回复
zhang19_90
zhang19_90   2016.03.23 14:28

查看程序是否执行方法中的LinearLayout1.setVisivility(View.VISIBLE);方法。

qq_28627123
qq_28627123   2016.03.23 14:30

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical">
<!-- 头部视图布局 -->
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="0.7"
android:background="#b3dff6">
android:orientation="horizontal"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:fadingEdge="none"
android:id="@+id/type">
android:layout_height="35dp"
android:layout_width="wrap_content"
android:gravity="center"
android:id="@+id/message"
android:button="@null"
android:checked="true"
android:textColor="#0745a9"
android:background="@drawable/pic_selector"
android:text="机构信息"/>
android:layout_height="35dp"
android:layout_width="wrap_content"
android:gravity="center"
android:id="@+id/list"
android:textColor="#0745a9"
android:button="@null"
android:background="@drawable/pic_selector2"
android:text="器具列表"/>

android:id="@+id/back"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerVertical="true"
android:layout_marginLeft="10dp"
android:src="@drawable/back_back" />

android:id="@+id/frameLayout"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="9.3">
<!-- 机构信息布局 -->
android:id="@+id/messageLayout"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
android:id="@+id/dada"
android:layout_width="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:showDividers="middle"
android:divider="@drawable/shuyingline"
android:layout_height="wrap_content">
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:textSize="17sp"
android:text="委托单号:"/>
android:id="@+id/task_code"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="012000123"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:textSize="17sp"
android:text="机构名称:"/>
android:id="@+id/corp_name"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="北京蕙兰医院"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:minHeight="40dp"
android:gravity="center_vertical"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="证件类型:"/>
android:id="@+id/corp_type"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="机构代码"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="证件编号:"/>
android:id="@+id/corp_code"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="223114433"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="送件人员:"/>
android:id="@+id/consigner"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="崔国强"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="收件人员:"/>
android:id="@+id/recipients"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="石晓松"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="机构分类:"/>
android:id="@+id/code_value"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="医药卫生"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="联系人员:"/>
android:id="@+id/principal"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="石晓松"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="通讯地址:"/>
android:id="@+id/corp_address"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="北京市朝阳区芍药居38号楼"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="行政区划:"/>
android:id="@+id/corp_district"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="北京朝阳区"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="联系电话:"/>
android:id="@+id/telephone"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="84978612"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="手机号码:"/>
android:id="@+id/mobile"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="13641223086"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="申请时间:"/>
android:id="@+id/consign_date"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="2016-03-22"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="是否下厂检验:"/>
android:id="@+id/is_factory_check_name"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="否"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="是否自检"/>
android:id="@+id/is_oneself_name"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="是"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/>

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:minHeight="40dp"
android:orientation="horizontal">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:layout_marginLeft="5dp"
android:text="电子邮件:"/>
android:id="@+id/email"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="17sp"
android:text="super_xiaosong@163.com"
android:background="@null"
android:layout_marginLeft="20dp"/><!-- 器具列表布局 -->
android:id="@+id/listLayout"
android:layout_width="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:visibility="gone"
android:layout_height="match_parent">
android:id="@+id/listView"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">sl_18500
sl_18500   2016.03.23 14:49

你这代码,复制的也太乱了吧

sl_18500
sl_18500 回复男人要像阳光: 240144737
接近 2 年之前 回复
qq_28627123
qq_28627123 让我加你qq,qq给你发
接近 2 年之前 回复
dongfeng9ge
dongfeng9ge   Ds   Rxr 2016.03.23 15:23

楼主,你注意到LinearLayout的orientation了吗?

lxk_1993
lxk_1993   Rxr 2016.03.23 18:33

先全部设置为visable 看是否能显示 不能显示 就是 布局的问题 能正常显示的话 setvisiable 是可以实现你要的效果的

nijiayy
nijiayy   2016.03.26 15:34

如果你的各个layout之间有位置关系的话,最好不要用View.gone,gone的话就是这个空间没了,不仅不显示,当前界面就没有了,用View.invisable的话
仅仅是隐藏,但是它与其他控件的位置关系还在~

nijiayy
nijiayy   2016.03.26 15:34

如果你的各个layout之间有位置关系的话,最好不要用View.gone,gone的话就是这个空间没了,不仅不显示,当前界面就没有了,用View.invisable的话
仅仅是隐藏,但是它与其他控件的位置关系还在~

qq_28627123
qq_28627123   2016.03.28 09:06

问题已解决,谢谢大家

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!