2 qq 34405898 qq_34405898 于 2016.03.25 00:14 提问

顺序链表的插入用C语言编程实现

将一个整数插入到有序的顺序链表中,以下是我的源程序,请问哪错了啊??
#include
#include

typedef struct Lnode
{
int data;
struct Lnode *next;
}Lnode,*LinkList;

LinkList CreateListR(LinkList L)
{
int n;
LinkList p,s;
p=L=(LinkList)malloc(sizeof(Lnode));
scanf("%d",&n);
for(;n>0;n--)
{
s=(LinkList)malloc(sizeof(Lnode));
scanf("%d",s->data);
p->next=s; p=s;
}
p->next=NULL;
return L;
}

LinkList ListInsert(LinkList L1)
{
int m;
LinkList s,p,L;
p=L=CreateListR(L1);
scanf("%d",&m);
while(p!=NULL)
{
if(p->data>m)
{
s=(LinkList)malloc(sizeof(Lnode));
s->data=m;
s->next=L->next; {
q=q->next;
printf("%d ",q->data);

 }
 return 0;

}

3个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.25 00:21
已采纳
 LinkList ListInsert(LinkList L1)
{
   int m;
   LinkList s,p,L;
   p=L=CreateListR(L1);
   scanf("%d",&m);
   while(p!=NULL)
   {
      if(p->data>m)
      {
         s=(LinkList)malloc(sizeof(Lnode));
         s->data=m;
         s->next=L->next;
      } //是后括号
      p=p->next; //哪里来的q,是p吧。
      printf("%d ",p->data);

   }
   return 0;
}
qq_34405898
qq_34405898   2016.03.25 08:28

对对,我p和q弄混了,太谢谢了图片说明图片说明

qq_34405898
qq_34405898   2016.03.26 23:15

可是还是不行诶图片说明

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!