2 qq 32722637 qq_32722637 于 2016.03.25 11:36 提问

请教各位前辈在checkbox中全选不选择disabled禁选的框

checkbox代码:

          <td class="td-check col-check">
            <input type="checkbox"
            <c:if test="${page.userName eq 'admin'}">disabled</c:if> 
            name="user_list" value="${page.uId}"> <span>${status.index+1+(requestScope.page.startPage-1)*requestScope.page.pageSize}</span>
            </td>
    全选反选代码:
    $('#checkAll').click(function() {
    global.bindCheckAll("user_list");
  });
  $("input[name='user_list']").click(function() {
    global.bindCheckItem("checkAll");

  });

2个回答

a77712345
a77712345   2016.03.25 12:01

$(":checkbox").attr("checked", "checked"); 全选 你的代码太抽象了。

qq_32722637
qq_32722637 不好意思,改了一下提交次数多。
接近 2 年之前 回复
qq_32722637
qq_32722637 bindCheckAll: function(str) { var a = document.getElementsByName(str); var n = a.length; for (var i = 0; i < n; i++) a[i].checked = window.event.srcElement.checked; },
接近 2 年之前 回复
qq_32722637
qq_32722637 bindCheckAll: function(str) { var a = document.getElementsByName(str); var n = a.length; for (var i = 0; i < n; i++) a[i].checked = window.event.srcElement.checked; },
接近 2 年之前 回复
qq_32722637
qq_32722637 bindCheckAll: function(str) { var a = document.getElementsByName(str); var n = a.length; for (var i = 0; i < n; i++) a[i].checked = window.event.srcElement.checked; },
接近 2 年之前 回复
qq_32722637
qq_32722637 bindCheckAll: function(str) { var a = document.getElementsByName(str); var n = a.length; for (var i = 0; i < n; i++) a[i].checked = window.event.srcElement.checked; },
接近 2 年之前 回复
qq_32722637
qq_32722637 bindCheckAll: function(str) { var a = document.getElementsByName(str); var n = a.length; for (var i = 0; i < n; i++) a[i].checked = window.event.srcElement.checked; },
接近 2 年之前 回复
qq_32722637
qq_32722637 bindCheckAll: function(str) { var a = document.getElementsByName(str); var n = a.length; for (var i = 0; i < n; i++) a[i].checked = window.event.srcElement.checked; },就是在这个方法中怎么排除disabled的选择框
接近 2 年之前 回复
showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.03.25 15:19

      $("input[name='user_list']").not(':disabled').attr('checked',this.checked)
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!