2 izc8000 izc8000 于 2016.03.27 12:20 提问

怎么得到以下原始二进制字符串的真实内容?

请问以下这个原始字符串这个是通过什么编码的呢?我用assii解密后得到后面的assii格式的字符串,但是也是一堆东西,只有9000000360是明文数据

原始字符串:

0060100030303030304e003000000000393030303030303336300000000000000e0707070707070b0e083838383831395f5f080d0904020d3a3a3a3a3333333b3b3b3b343434343c3c3c35353535353d3d36360f0f1806100719020f3737373838383838383831393939393909021f0f0a170f0c1e7207160c0216767234343c
010a100030303030304e00303100000039303030303030333630000000000000160e56060e1e5e5d0911690965791c390b09080f0901000c080b08030306010b0a0d0b070601020f0a0f03060306020e040606060606060d0107171717171718080808081818111919191919080300080814080b051d010f0c150d073414141c1c1c07050403050e0f0004070701070b3717f7d9838dd8953818181818181119191919191912121a1a1a1a1a1313333b090a0b004806050c094007070503490f0f0601363616161e17171717171717181818181818181119191919191912121a1a1a177f526a1e4a5e1e09040502040f0e0a0c050535151d1d1616161616161e171701046e791718181818180a0a03170b080f170b0605140c093a3a3333333b3b3b3b343434343c3c3c
000a100130303030304e003000000000393030303030303336300000000000000952030c1d5e5b011b62
0040100530303030304e003000000000393030303030303336300000000000000052030c1d5e5b021c6334614633213a05520c1a5f53021c543562472d223b64353e2f6966332c553663412e233c65363f296a57041d66075d422f243d663739
0000100530303030304e00300000000039303030303030333630000000000000
0040101230303030304e003000000000393030303030303336300000000000000052030c1d5e5b021c6334614633213a05520c1a5f53021c543562472d223b64353e2f6966332c553663412e233c65363f296a57041d66075d422f243d663739
0133101230303030304e003000000000393030303030303336300000000000000052030c1d5e5b021c6314416613011aa3da899480c8320b741542670d021b44151e0f4946130c751643610e031c45161f094a47140d76177d620f041d4617190a4b48150e77117e6310051e47111a0b4c49160f71127f6411061f41121b0c4d4a17097213406512071942131c0d4e4b110a73142f087d6f7443141d0e4f45120b741552470d021b44151e1f6946130c751643712e031c45161f094a47140d76177d621e150e5219011b4b48150e77117e6310051e571f0a1b4c49160f71127f6411061f511c0b1c4d4a170972134065120719531d0c1d4e4b110a7314416613011a43141d1e4f45120b741542670d021b44151e1f4946130c751643610e031c45161f194a47140d76177d620f041d4617191a6b68352e57315e4330253e67313a2b6c69362f51325f4431263f61323b2c6d6a
002b123330303030304e003000000000393030303030303336300000000000006d307278683c2275176a04517603110a50020d2f3b37736f0462267a4b440a5005081f5e677763127f277c
0121123330303030304e003000000000393030303030303336300000000000006e236179642a6a666b01712f077e643b34756f6b3d207f6a1d7b63046c6c682a60732e2a29607805642a026b227220616f7b2324712c1b760f096a706b277b38622424716218620d4276697126656a6e3e2a73610533080578726d24627a75233f7a2805722911606269236a7162202e682b157b3305766f6f2e357b7b23297c6a1970630263637928706e662a2d7d79183722127d666836656a646b207b621264100d61616467716b6f2e327060027c5f057977732e753c1e5c58061f6033ebbe85dcf08186909681ae892863325144041217530a0c1d6f58051e7d0c554700150e4d0c092f5d520b056c0163731f1a155d0d3f1f68561d1c65375340eecd88dfd992285b660519610e73741a250b5319091a6a58341767016e7300150d51013c
002d124030303030304e003000000000393030303030303336300000000000006d307278683c2275176a04517603110a50020d2f3b37736f0462267a4b440a5005081f5e677763127f277c2f22
00c3124030303030304e00300000000039303030303030333630000000000000602f7c7268376a78641e7b2f036a20753660706121206b2a1267270277677f297a706a30677b6319722f0e7d703d20787e6b26227962187204436a6a7c247b7c653e3c7861197407427d6a702268686e21287f61507c1a137c676d2a776f7a2c26366f1b612d0c762678316079793d38646755055075070f0252350d005f55331b7a0552461d0c0b54340c1850480b18540752721a0d0454370e1859531a1567366c731c10135e0638195f5c1b166330677300150e5701091d5c68071b660b71720420
003b101130303030304e003000000000393030303030303336300000000000000052030c1d5e5b021c6334614633213a05520c1a5f53021c543562472d223b64353e2f6966332c553663412e233c65363f296a56052d56375d422f
0000101130303030304e00300000000039303030303030333630000000000000

ACSII解码后的字符串:

.`..00000N.0....9000000360................888819__.
..
::::333;;;;4444<<<55555==66.........7778888888199999 ...
....r.....vr44<.
..00000N.01...9000000360........V...^] .i ey.9. .. ...........

......
..............
..................................
.4...................7.......8.....................3;

..H... @....I....66...............................Rj.J^. ......
...5..............ny......

........... ::333;;;;4444<<<.
..00000N.0....9000000360...... R...^[..b.@..00000N.0....9000000360.......R...^[..c4aF3!:.R.._S..T5bG-";d5>/if3,U6cA.#/if3,U6cA.# ..D...IF..u.Ca...E.. JG.
v.}b...F..
KH..w.~c...G...LI..q..d...A...MJ. r.@e...B..
NK.
s./.}otC...OE..t.RG
..D...iF..u.Cq...E.. JG.
v.}b...R...KH..w.~c...W.
.LI..q..d...Q...MJ. r.@e...S...NK.
s.Af...C...OE..t.Bg
..D...IF..u.Ca...E...JG.
v.}b...F...kh5.W1^C0%>g1:+li6/Q2_D1&?a2;,mj.+.300000N.0....9000000360......m0rxh<"u.j.Qv..
P.
/;7so.b&zKD
P...^gwc..'|.!.300000N.0....9000000360......n#ayd*jfk.q/.~d;4uok= .j.{c.llh*s.*)x.d*.k"r ao{#$q,.v. jpk'{8b$$qb.b
Bviq&ejn>*sa.3..xrm$bzu#?z(.r).bi#jqb .h+.{3.voo.5{{#)|j.pc.ccy(pnf*-}y.7".}fh6ejdk {b.d.
aadgqko.2p
.|_.yws.u<.\X..3............(c2QD...S
..oX..}.UG...M. /]R..l.cs...]
?.hV..e7S@......([f..a.st.%.S. .jX4.g.ns..
Q.<.-.@00000N.0....9000000360......m0rxh<"u.j.Qv..
P.
/;7so.b&zKD
P...^gwc..'|/"...@00000N.0....9000000360......
/|rh7jxd.{/.j u6pa! k*.g'.wg.)zpj0g{c.r/.}p= x~k&"yb.r.Cjj|${|e><xa.t.B}jp"hhn!(.aP|..|gm*woz,&6o.a-.v&x1yy=8dgU.Pu...R5
._U3.z.RF...T4..PH..T.Rr.
.T7..YS..g6ls...^.8._..c0gs...W. .\h..f.qr. .;..00000N.0....9000000360.......R...^[..c4aF3!:.R.._S..T5bG-";d5>/if3,U6cA.#<e6?)jV.-V7]B/....00000N.0....9000000360......

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.27 16:27

有些内容,比如整数、浮点数、日期时间、字节流等等它们是不读的。

izc8000
izc8000 能否说得详细一点呢?我这个数据是用wireshark抓包过来的TCP请求数据,我想知道这个软件真实传的内容
接近 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!