2 qq 34418970 qq_34418970 于 2016.03.29 21:51 提问

刚学代码。这是C++语言吗?怎么用C#来表示?

int foo1(int m,int n,int p)
{
int x = m + n + p;
return x;
}

int main(int argc,char** argv)
{
int x,y,z,result;
x=11;
y=22;
z=33;
result = foo1(x,y,z);
printf("result=%d\n",result);
return 0;

10个回答

qq423399099
qq423399099   Ds   Rxr 2016.03.29 22:02

这是C++,楼主是刚学C#么。。。
这个就是定义了3个变量x,y,z,并且赋值成11,22,33,然后调用函数foo1求3个数的和并且返回这个和赋值给result,
然后用printf打印
结果:
result=66

qq423399099
qq423399099 你也没有头文件什么的,虽然printf在C里用的比较多,但也不好说这一定就是C代码
接近 2 年之前 回复
Oneforalone
Oneforalone   2016.03.29 22:02

很明显啊,你输出用printf这是c的输出,不是c++;怎么改成c#就不知道了,我学c也没多久

qq_29913653
qq_29913653   2016.03.29 22:16

printf是c不是c++

k876537
k876537   2016.03.29 22:20

Console.WriteLine("resutl = {0}",resutl)

u013945889
u013945889   2016.03.29 22:34

c# 的输入输出语句是:Console.readline(),Console.WriteLine("resutl = {0}",resutl)

bai596140538
bai596140538   2016.03.30 09:11

很明显,代码是c语言风格,c++是兼容c的,至于兼容要注意什么去问百度吧

herozhangbz
herozhangbz   2016.03.30 10:31

winform还是控制台?

qq_34418970
qq_34418970 是控制台
接近 2 年之前 回复
herozhangbz
herozhangbz   2016.03.30 10:36

在form或者buttonclick下编写

      int x = 11, y = 22, z = 33;
      textBox1.Text =foo1(x, y, z).ToString();

下面是命名空间下编写

   public int foo1(int m, int n, int p)
    {
      return m + n + p;
    }
CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.03.30 11:32

从UML建模语言到C#代码
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

herozhangbz
herozhangbz   2016.03.31 11:16

控制台如下

  static void Main(string[] args)
    {
          int x = 11, y = 22, z = 33;
      Console.WriteLine("result={0}",foo1(x,y,z));
      Console.ReadKey();
    }

   public static int foo1 (int m,int n,int p)
    {
      return m + n + p;
    }

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!