2 sanhuv sanhuv 于 2016.04.01 08:44 提问

js 一个全局变量,在一个函数中进行赋值,调用另一个函数 ,这个全局变量的值却没有值为undined
 var typer;

function zhe(){
  typer = 'spline';

  search();
}function search() {
  var jsonXData = [];
  var jsonyD = [];

  $.ajax({
    url : base + '/gateBrandCount/statisticsbySpecial.html',
    data : $('#form').serialize(),
    success : function(e) {
      var json = eval("(" + e + ")");
      for (var i = 0; i < json.length; i++) {
        var specialName = json[i].specialName;
        var count = json[i].count;
        jsonXData.push(specialName); // 赋值
        jsonyD.push(count);
      }
      console.log(typer);
      if(typer==undefined){
        console.log(typer+"11111")
        var op=highchart(jsonXData,jsonyD);
        op.chart.type='column';
      }else{
        console.log(typer+"22222")
        var op=highchart(jsonXData,jsonyD);
        op.chart.type="'"+typer+"'";
      }
      console.log(op.chart.type+" ty");
      chart = new Highcharts.Chart(op);
    }
  })
}

highchart为一个显示柱状图的函数 返回options

就是那个typer 调用zhe() ,赋值后在search()中就是undefined

求教啊

3个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.04.01 09:46
已采纳

如果你调用的是zhe,对应zhe里面的search肯定没有问题,不会是你贴出来的这些代码的问题。除非你直接调用的search,而不是zhe

showbo
showbo 回复sanhuv: 嘿嘿。。。那就采纳了吧
接近 2 年之前 回复
sanhuv
sanhuv 解决了,不过不知道咋解决的,就把JSP页面按钮改成超链接就可以了,也真是无语,昨天难为我一天了
接近 2 年之前 回复
CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.04.01 08:52

如何在一个函数内修改一个全局变量
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

qq_27556567
qq_27556567   2016.04.01 11:12

首先 你这是ajax 你这里默认是异步处理的 你改成同步处理 就可以了 每次ajax请求前 把 传递给Highcharts的值改为空 防止表格累加

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!