2 qq 33555452 qq_33555452 于 2016.04.02 22:35 提问

为什么这个程序不能正确运行? 求大家帮帮忙
 #include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
#include<algorithm>
#include"HasPtr.h"
//#include"TreeNode.h"
using namespace std;
//13.27 30 31编写自己版本的使用引用计数的HasPtr
int main(int argc, char *argv[])
{
  //HasPtr p;
  //p.Print();
  //HasPtr p1 = p;
  //p1.Print();
  //p.Print();
  //HasPtr p2(p);
  //p.Print();
  //p2.Print();
  //HasPtr p3("my life");// 交换成功
  //HasPtr p4("you life");
  ////cout<<p4.ps_str();
  //Swap(p3, p4);
  vector<HasPtr> vec_has;
  string str;
  while (cin >> str)
  {
    HasPtr temp1;
    temp1.ps_str()=str;
    cout<<temp1.ps_str();
    vec_has.push_back(temp1);
  }
  stable_sort(vec_has.begin(), vec_has.end());
  for (auto i : vec_has)
    cout << i.ps_str() << " ";
  system("pause");
}
下面的是这个文件:
#ifndef HasPtr_H
#define HasPtr_H
#include<string>
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
class HasPtr
{
  friend void Swap(HasPtr &p, HasPtr &q);
  friend bool operator<(const HasPtr &c, const HasPtr &d)
  {
    return *c.ps < *d.ps;
  }
public:
  //构造函数
  HasPtr(const string &s=string()):ps(new string(s)),i(0),use(new size_t(1)){}
  //拷贝构造函数
  HasPtr(const HasPtr &p) :ps(p.ps), i(p.i), use(p.use) { ++*use; }
  HasPtr &operator=(const HasPtr&) ;
  string ps_str() { return (*ps); }
  ~HasPtr();
  void Print();  
private:
  string *ps;
  int i;
  size_t *use;//用来记录有多少个对象共享use
};
HasPtr & HasPtr::operator=(const HasPtr &rhs)
{
  ++*rhs.use;
  if (--*use == 0)
  {
    delete ps;
    delete use;
  }
  ps = rhs.ps;//将数据rhs拷贝到本对象
  i = rhs.i;
  use = rhs.use;
  return *this;
}
HasPtr::~HasPtr()
{
  if (--*use == 0)
  {
    delete ps;
    delete use;
  }
}
void HasPtr::Print()
{
  cout << *use << endl;
}
void Swap(HasPtr &p, HasPtr &q)
{
  cout << *p.ps << *q.ps << endl;
  HasPtr temp;
  temp.ps = new string(*(p.ps));
  temp.i = p.i;
  delete p.ps;
  p.ps = new string(*(q.ps));
  p.i = q.i;
  q = temp;
  cout << *p.ps << *q.ps << endl;
}
#endif

2个回答

u012155923
u012155923   2016.04.02 23:13

编译过了没?说清楚输出是哪里有问题了?

qq_33555452
qq_33555452 编译过了,就是输不出来数据
接近 2 年之前 回复
qq423399099
qq423399099   Ds   Rxr 2016.04.03 09:57

不能输出是因为你的ps_str()函数有问题,返回一个string对象然后赋值给它,楼主觉得有什么用?
要传string的指针回去,然后才能正确修改temp1里对应的ps的值

 string ps_str() { return (*ps); } 应该改为 string *ps_str() { return (ps); } 
 //以下的main函数也要改以下
 while (cin >> str)
  {
    HasPtr temp1;
    temp1.ps_str()=str; //改为*(temp1.ps_str())=str;
    cout<<temp1.ps_str(); //改为cout<<*(temp1.ps_str()) << endl;
    vec_has.push_back(temp1);
  }
qq423399099
qq423399099 回复小灸舞: 学了多少语言。。。。楼主要干嘛。。。
接近 2 年之前 回复
qq423399099
qq423399099 回复qq_33555452: 没错,返回的是一个临时生成的一个对象,应当返回ps地址才行
接近 2 年之前 回复
qq_33555452
qq_33555452 可以顺便问你一下你学了多少语言了 吗
接近 2 年之前 回复
qq_33555452
qq_33555452 这个返回的是副本。。。对吗
接近 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!