2 qq 34524139 qq_34524139 于 2016.04.03 12:07 提问

菜鸟跪求大侠 图形计算项目

求三角形面积和周长,从键盘输入三条边,先判断是否构成三角形,如不是,则提示“非三角形3条边,请重新输入” 如果输入小于0的数,则提示“请输入正数:”

2个回答

wojiushiwo945you
wojiushiwo945you   Ds   Rxr 2016.04.03 12:32

首先,这个就是一个简单的输入判断问题,跟图形计算没有关系的啊。
其次,实现也不复杂,参考如下:

 import java.util.Scanner;

public class IsThreeTangle {
  public static void main(String[] args) {
    int a=0;
    int b=0;
    int c=0;
    System.out.println("请输入三角形的三边信息:");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("输入第一条边a(a>0):");
    a = scanner.nextInt();
    System.out.println("输入第一条边b(b>0):");
    b = scanner.nextInt();
    System.out.println("输入第一条边c(c>0):");
    c = scanner.nextInt();

    boolean isThreeTangle = isThreeTangle(a,b,c);
    if(isThreeTangle){
      System.out.println("您输入的"+a+","+b+","+c+"是三角形");
    }else{
      System.out.println("您输入的"+a+","+b+","+c+"不是三角形");
    }

    scanner.close();
  }

  public static boolean isThreeTangle(int a,int b,int c){
    boolean first = (a+b)>c;
    boolean second = (a+c)>b;
    boolean third = (a+c)>b;
    return first&&second&&third;
  }

}

qq_34524139
qq_34524139 结果好像没有输出(周长和面积)
接近 2 年之前 回复
zkkpkk
zkkpkk   2016.04.03 14:13

真当老师不上csdn

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!