2 qq 30968073 qq_30968073 于 2016.04.08 14:25 提问

大神门,求救啊。在线等 为什么会报这个错

这是代码
public void onClick(View v) {
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
try {
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
System.out.println("111111111");
//String url = "home/czj/workspace/Donload/my.xml";
// Uri uri = Uri.parse(url);
//URL url = uri.
//File file = new File("file:///workspace/Donload/my.xml");
InputStream is= new FileInputStream("/home/czj/workspace/Donload/src/res/my.xml");
//FileInputStream in = new FileInputStream(file);parse("file://home/czj/workspace/Donload/my.xml");
System.out.println("222222");
//org.w3c.dom.Document document = builder.parse(new ByteArrayInputStream(data.getBytes()));
org.w3c.dom.Document document = builder.parse(new ByteArrayInputStream(data.getBytes()));

      这是报错
      java.io.FileNotFoundException: /home/czj/workspace/Donload/src/res/my.xml: open failed: ENOENT (No such file or directory)

4个回答

murphybao
murphybao   2016.04.08 14:36
已采纳

你路径写错了吧,Donload是不是download

qq_30968073
qq_30968073 我用绝对路径的方法打开来不行吗? 还有我是在ubuntu系统
接近 2 年之前 回复
qq_30968073
qq_30968073 没有。。我的项目就是这个
接近 2 年之前 回复
suwu150
suwu150   2016.04.08 14:54

my.xml 文件有没有?在src里边?

qq_30968073
qq_30968073 有的。。在这个路径里
接近 2 年之前 回复
lftaoyuan
lftaoyuan   2016.04.08 15:11

特别明显,都提示出来了,找不到文件,路径写错了,仔细看路径

qq_30968073
qq_30968073 我用的绝对路径不行吗?
接近 2 年之前 回复
qq_26737957
qq_26737957   2016.04.08 15:51

楼主,编译后还会有src目录?

qq_30968073
qq_30968073 你好,,那请问我想在项目里的xml文件打开路径该如何写。。就以我这个项目为例
接近 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!