2 suwu150 suwu150 于 2016.04.14 00:28 提问

安卓Android中如何设置图片的移动,能够自动地移动

安卓Android中如何设置图片的移动,能够自动地移动,比如下雨的情形,雨滴自由下落

3个回答

u013268154
u013268154   2016.04.14 10:57
已采纳

图片移动就用动画就可以啊,在Activity的onStart()或者onResume()中启动动画,你每次进入Activity,这个图片就会自动的移动的。

suwu150
suwu150 是不是这样的,还是不能动啊
接近 2 年之前 回复
suwu150
suwu150 protected void onResume() {super.onResume(); final TranslateAnimation animation = new TranslateAnimation(0, 150,150, 0); animation.setDuration(10000);animation.setRepeatCount(20);animation.setRepeatMode(Animation.REVERSE);image01.setAnimation(animation); image02.setAnimation(animation); animation.startNow(); animation.cancel();
接近 2 年之前 回复
devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2016.04.14 03:44
suwu150
suwu150 这是拖动的效果,能不能有一个自动变化的,只要界面打开就开始运行
接近 2 年之前 回复
suwu150
suwu150   2016.04.14 13:07
protected void onResume() {
  super.onResume();
  /** 设置位移动画 向右位移150 */ 
  final TranslateAnimation animation = new TranslateAnimation(0, 150,150, 0); 
  animation.setDuration(10000);//设置动画持续时间 
  animation.setRepeatCount(20);//设置重复次数 
  animation.setRepeatMode(Animation.REVERSE);//设置反方向执行 
  image01.setAnimation(animation); 
  image02.setAnimation(animation); 
  /** 开始动画 */ 
  animation.startNow(); 
  /** 结束动画 */ 
  //animation.cancel(); 
}
就是在onresume中启动动画就能够实现图片的移动效果
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!