2 qq 34702750 qq_34702750 于 2016.04.18 13:54 提问

Jquery的css样式怎么写

大神帮我看下我这段代码哪里有问题吧?
$("textarea [name ='content']").css("border":"1px solid red");

3个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.04.18 14:24
已采纳

注意括号中英文状态,单个css用逗号分隔,不是冒号


    $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid red");
qq_34702750
qq_34702750 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
接近 2 年之前 回复
showbo
showbo 回复qq_34702750: $("textarea[name ='content']"),textarea和[]之间不要有空格
接近 2 年之前 回复
qq_34702750
qq_34702750 效果还是出不来...
接近 2 年之前 回复
qq_34702750
qq_34702750 setInterval(function(){ var obj=sy.serializeObject($('form')); if(obj.content.length >2000){ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid red"); }else{ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid white"); } },1000);
接近 2 年之前 回复
qq_34702750
qq_34702750 setInterval(function(){ var obj=sy.serializeObject($('form')); if(obj.content.length >2000){ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid red"); }else{ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid white"); } },1000);
接近 2 年之前 回复
qq_15002323
qq_15002323   2016.04.18 14:13

css设置单个属性中间用逗号,不是冒号

qq_34702750
qq_34702750 用逗号报错的额..
接近 2 年之前 回复
json_ligege
json_ligege   2016.04.18 14:15

$("textarea [name ='content']").css({
"border":"1px solid red";
})

qq_34702750
qq_34702750 后面那个分号报错了额..
接近 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!