2 gudong1996 gudong1996 于 2016.04.21 22:57 提问

新人问一个c语言问题,麻烦各位帮忙看一下

一个小型成绩管理系统:
#include
#include
#define N 40
int Readscore(int score[],long id[]);
int Linsearch(long id[],long m,int n);
void Linsort(int score[],long id[],int n);
void Selectsort(int score[],long id[],int n);
int Binsearch(long id[],long m,int n);
void Printf(int score[],long id[],int n);

int main()
{
int score[N];//记录学生成绩
long id[N];//记录学生学号
int num;//接收 READscore的返还值,即学生人数
long x,x1;
int a,a1;//接收返回学号的值

//记录学生成绩
num=Readscore(score,id);

//输出成绩和学号
Printf(score,id,num);


// 顺序查找法
printf("输入你要查找的学生的学号:");
scanf("%ld",&x);
a=Linsearch(id,x,num);
printf("%d %ld\n",score[a],id[a]);

//线性排序法
Linsort(score,id,num);

//输出成绩和学号
Printf(score,id,num);

//选择排序法
Selectsort(score,id,num);

//输出成绩和学号
Printf(score,id,num);

//折半查找法
printf("输入你要查找的学生的学号:");
scanf("%ld\n",&x1);
a1=Binsearch(id,x1,num);
if(a1 != -1)
{
  printf("%d %ld\n",score[a1],id[a1]);
}
else
{
  printf("大兄弟,没这个人啊!");
}


//输出成绩和学号
Printf(score,id,num);


return 0;

}

//录入学生成绩 和学号
int Readscore(int score[],long id[])
{
int i=-1;
do
{
i++;
printf("input score and id:");
scanf("%d %ld",&score[i],&id[i]);
}while((score[i] >= 0)&&(id[i] >=0));
return i;
}
//顺序查找
int Linsearch(long id[],long m,int n)
{
int i;

for(i=0;i<n;i++)
{
  if(m == id[i])
  {
    return i;
  }
}
return -1;

}
//线性排序,升序排
void Linsort(int score[],long id[],int n)
{
int i,j;
int temp1,temp2;

for(i=0;i<n-1;i++)
{

  for(j=i+1;j<n;j++)
  {
    if(score[i]>score[j])
    {
      //交换成绩
      temp1=score[j];
      score[j]=score[i];
      score[i]=temp1;
      //交换学号
      temp2=id[j];
      id[j]=id[i];
      id[i]=temp2;
    }
  }
}

}
//选择排序法,降序排
void Selectsort(int score[],long id[],int n)
{
int i,j,k;
int temp1;
long temp2;

for(i=0;i<n-1;i++)
{
  k=i;
  for(j=n+1;j<n;j++)
  {
    if(score[j] > score[k])
    {
      k=j;
    }
  }
  if(k != i)
  {
    //交换成绩
    temp1 = score[k];
    score[k] = score[i];
    score[i] = temp1;

    //交换学号
    temp2 = id[k];
    id [k] =id[i];
    id[i] = temp2;
  }
}

}

//折半查找法
int Binsearch(long id[],long m,int n)
{
int high = n-1;
int low = 0;
int mid;

  while(low <= high)
  {
    mid = (high+low)/2;
    if(m < id[mid])
    {
      high = mid-1;
    }
    else if(m > id[mid])
    {
      low = mid+1;
    }
    else
    {
      return mid;
    }
  }
  return -1;
}

//输出函数
void Printf(int score[],long id[],int n)
{
int i;
printf("=============================\n");
for(i=0;i < n;i++)
{

  printf("%d %ld\n",score[i],id[i]);

}

}
为什么选择排序法升序没有实现?
还有,为什么折半查找法用不了?就是输进去学号之后程序不继续往下执行。
我实在找不出错在哪了。

3个回答

qq423399099
qq423399099   Ds   Rxr 2016.04.22 13:38
已采纳

选择排序法的的降序排列没有实现是因为内层循环有个地方写错了
for(j=n+1;j<n;j++)应该改为for(j=i+1;j<n;j++)
折半查找法这里不是用不了,是你的scanf里面多写了\n
scanf("%ld\n",&x1);应该是scanf("%ld",&x1);

 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 20
int Readscore(int score[],long id[]);
int Linsearch(long id[],long m,int n);
void Linsort(int score[],long id[],int n);
void Selectsort(int score[],long id[],int n);
int Binsearch(long id[],long m,int n);
void Printf(int score[],long id[],int n);

int main()
{
  int score[N];//记录学生成绩
  long id[N];//记录学生学号
  int num;//接收 READscore的返还值,即学生人数
  long x,x1;
  int a,a1;//接收返回学号的值

  //记录学生成绩
  num=Readscore(score,id);

  //输出成绩和学号
  Printf(score,id,num);


  // 顺序查找法
  printf("输入你要查找的学生的学号:");
  scanf("%ld",&x);
  a=Linsearch(id,x,num);
  printf("%d %ld\n",score[a],id[a]);

  //线性排序法
  Linsort(score,id,num);

  //输出成绩和学号
  Printf(score,id,num);

  //选择排序法
  Selectsort(score,id,num);

  //输出成绩和学号
  Printf(score,id,num);

  //折半查找法
  printf("输入你要查找的学生的学号:");
  scanf("%ld",&x1);
  a1=Binsearch(id,x1,num);
  if(a1 != -1)
  {
    printf("%d %ld\n",score[a1],id[a1]);
  }
  else
  {
    printf("大兄弟,没这个人啊!");
  }


  //输出成绩和学号
  Printf(score,id,num);


  return 0;
}

//录入学生成绩 和学号
int Readscore(int score[],long id[])
{
  int i=-1;
  do
  {
    i++;
    printf("input score and id:");
    scanf("%d %ld",&score[i],&id[i]);
  }while((score[i] >= 0)&&(id[i] >=0));
  return i;
}
//顺序查找
int Linsearch(long id[],long m,int n)
{
  int i;

  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(m == id[i])
    {
      return i;
    }
  }
  return -1;
}
//线性排序,升序排
void Linsort(int score[],long id[],int n)
{
  int i,j;
  int temp1,temp2;

  for(i=0;i<n-1;i++)
  {

    for(j=i+1;j<n;j++)
    {
      if(score[i]>score[j])
      {
        //交换成绩
        temp1=score[j];
        score[j]=score[i];
        score[i]=temp1;
        //交换学号
        temp2=id[j];
        id[j]=id[i];
        id[i]=temp2;
      }
    }
  }
}
//选择排序法,降序排
void Selectsort(int score[],long id[],int n)
{
  int i,j,k;
  int temp1;
  long temp2;

  for(i=0;i<n-1;i++)
  {
    k=i;
    for(j=i+1;j<n;j++)
    {
      if(score[j] > score[k])
      {
        k=j;
      }
    }
    if(k != i)
    {
      //交换成绩
      temp1 = score[k];
      score[k] = score[i];
      score[i] = temp1;

      //交换学号
      temp2 = id[k];
      id [k] =id[i];
      id[i] = temp2;
    }
  }
}

//折半查找法
int Binsearch(long id[],long m,int n)
{
  int high = n-1;
  int low = 0;
  int mid;

  while(low <= high)
  {
    mid = (high+low)/2;
    if(m < id[mid])
    {
      high = mid-1;
    }
    else if(m > id[mid])
    {
      low = mid+1;
    }
    else
    {
      return mid;
    }
  }
  return -1;
}
//输出函数
void Printf(int score[],long id[],int n)
{
  int i;
  printf("=============================\n");
  for(i=0;i < n;i++)
  {

    printf("%d %ld\n",score[i],id[i]);

  }
}

图片说明

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.04.21 23:08

你的思路根本都不对,比如说有成绩
4 65
1 80
2 75
3 70
你怎么能分开排序,变成
1 65
2 70
3 75
4 80
呢?
这样1号学生明明是80分,一排序成65了,人家干啊?
你必须把成绩和学号视作整体,只对成绩或者学号排序。

接下来,折半查找的前提是,数据必须是有序的,如果你用学号查询,还得对学号排序。

u012155923
u012155923   2016.04.22 08:31

用结构体,最好再加一个函数指针,你这样写太乱,还容易出错的说

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!