2 gudong1996 gudong1996 于 2016.04.27 01:03 提问

请大家帮我看看一串c语言代码

输入一个英文单词,按字典顺序将它排出,如输入apple,输出aelpp

#include
#include

void Sort(char m[10],int n);
int main()
{
int i,n;
char name[10];
printf("输入单词字母个数:");
scanf("%d",&n);
getchar();

for(i=0;i<n;i++)
{
  printf("input:");
  getchar();
  scanf("%c",&name[i]);
}

Sort(name,n);

for(i=0;i<n;i++)
{
  printf("%c",name[i]);
}

return 0;

}

void Sort(char m[10],int n)
{
int i,j;
char temp;

for(i=0;i<n-1;i++)
{

  for(j=i+1;j<n;j++)
  {
    if(m[j]<m[i])
    {
      temp=m[i];
      m[i]=m[j];
      m[j]=temp;
    }
  }
}

}
哪写错了啊。。。?

3个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.04.27 01:14

没必要这么写
char name[10];
printf("输入单词字母个数:");
scanf("%d",&n);
getchar();
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("input:");
getchar();
scanf("%c",&name[i]);
}

->
char name[10];
printf("输入单词:");
scanf("%s",&name[0]);
n = strlen(name);

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.04.27 01:14
qq_25867649
qq_25867649   2016.04.27 15:58

你这个是头文件没加吧 加上 #include "stdio.h" 就编译通过了

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!