2 qq 34418970 qq_34418970 于 2016.05.04 14:07 提问

怎么才能把小写字符串提取出来啊

string str = txtString.EditValue.ToString();
char[] c = str.ToCharArray();

    for (int i = 0; i < str.Length; i++)
    {
      if ((char)str[i] > 'a' && (char)str[i] < 'z')
      {
        foreach (char l in c)
        {
          txtLowString.EditValue = string.Format(l.ToString());
        }
      }
      else
      {

      }

2个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.05.04 14:31

for里面你嵌套个foreach干嘛,

       if ((char)str[i] > 'a' && (char)str[i] < 'z')
      {

          txtLowString.EditValue += str[i];

      }
CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.05.08 11:50

字符串转为小写
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!