2 qq 34614890 qq_34614890 于 2016.05.06 10:07 提问

如何写一个主函数去调用这个,求指导

bool imageSubtract(IplImage* src, IplImage* dst)
{
int row = 0;//行
int col = 0;//列
uchar* pSrcData = NULL;
uchar* pDstData = NULL;
int stepSrc = 0;
int stepDst = 0;

if (!src || !dst)
{
  return 0;
}
if ((src->height != dst->height) && (src->width != dst->width))
{
  return 0;
}

pSrcData = (uchar *)src->imageData;
stepSrc = src->widthStep / sizeof(uchar);

pDstData = (uchar *)src->imageData;
stepDst = dst->widthStep / sizeof(uchar);

for (row = 0;row <src->height;row++)
{
  for (col = 0;col<src->width;col++)
  {
    pDstData[row*stepDst + col] = abs(pSrcData[row*stepSrc + col] - pDstData[row*stepDst + col]);
  }
}
return 1;

}

1个回答

qq_34614890
qq_34614890   2016.05.06 10:23

在线等啊开人 啊啊啊

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!