2 luralying luralying 于 2016.05.07 18:19 提问

写完程序后没错误,但无法执行,是为什么

#include
int main()
{int i,j,min,temp,a[11];
printf("enter data:/n");
for (i=1;i<=10;i++)
{printf("a[%d]=",i0;
scanf("%d",&a[i]);
}
printf("/n");
printf("The orginal numbers:/n");
for (i=1;i<=10;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("/n");
for(i=1;i<=9;i++)
{min=i;
for (j=j+1;j<=10;j++)
if (a[min]>a[j]) min=j;
temp=a[i];
}
printf("/nThe sorted numbers:/n");
for(i=1;i<=10;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("/n");
return 0;
}

1个回答

qq423399099
qq423399099   Ds   Rxr 2016.05.07 20:24

有几个问题:
1.所有的输出换行都不对,应该是用反斜杠,而不是楼主你用的正斜杠
2.排序的里面,没进行完一轮都应该交换下标为i和min的值

 #include<stdio.h>

int main()
{
  int i,j,min,temp,a[11];
  printf("enter data:\n");
  for (i=1;i<=10;i++)
  {
    printf("a[%d]=",i);
    scanf("%d",&a[i]);
  }
  printf("\n");
  printf("The orginal numbers:\n");
  for (i=1;i<=10;i++)
    printf("%5d",a[i]);
  printf("\n");
  for(i=1;i<=9;i++)
  {
    min=i;
    for (j=i+1;j<=10;j++)
      if (a[min]>a[j]) 
        min=j;

    //交换值
    temp=a[i];
    a[i]=a[min];
    a[min]=temp;
  }
  printf("\nThe sorted numbers:\n");
  for(i=1;i<=10;i++)
    printf("%5d",a[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}

图片说明

caozhy
caozhy
接近 2 年之前 回复
qq423399099
qq423399099 一个错别字( 2.排序的里面,每进行完一轮都应该交换下标为i和min的值)
接近 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!