2 qq 34791404 qq_34791404 于 2016.05.07 18:40 提问

求一个C#,输入一个年份,判断是什么生肖的程序!

求一个C#,输入一个年份,判断是什么生肖的程序!本人初学,在线等,急啊

6个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.05.08 08:10
 string s = "猴鸡狗猪鼠牛虎兔龙蛇马羊";
int n = 2016;
Console.WriteLine(s[n % 12]);
caozhy
caozhy 回复qq_34791404: 怎么不全,你倒是告诉我还缺少什么?
接近 2 年之前 回复
qq_34791404
qq_34791404 就这??不全嘛
接近 2 年之前 回复
Admin_Jhon
Admin_Jhon   2016.05.10 16:59

private string Zodiacyear(int varYear)
{
string s = "鸡狗猪鼠牛虎兔龙蛇马羊猴";
int n = 1970;
varYear -= n;
return s[varYear % 12].ToString();
}

herozhangbz
herozhangbz   2016.05.12 16:00

输入的年份跟基准年的差对12取余对应的s[]就是这个年份的属性

      string s = "猴鸡狗猪鼠牛虎兔龙蛇马羊";
      int year = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("{0}是{1}年", year, s[year% 12]);//找一个很小的年份作为基准年,公元0年是猴年
havedream_one
havedream_one   2016.05.07 19:43

1900年是鼠年,
(year-1900)% 12
0 --- 鼠
1 --- 牛
...
11 --- 猪

qq_34791404
qq_34791404   2016.05.07 19:05

??????????????

CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.05.07 18:52

C# 输入一个年份判断是不是闰年
任意输入一个年份,判断该年份是不是闰年
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!