2 xiaoshi890724 xiaoshi890724 于 2016.09.07 09:34 提问

求助关于mysql lock的问题

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2629)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2719)

  • locked (a com.mysql.jdbc.JDBC4Connection) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:2155)
  • locked (a com.mysql.jdbc.JDBC4Connection) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.execute(PreparedStatement.java:1379)
  • locked (a com.mysql.jdbc.JDBC4Connection) at org.apache.ibatis.executor.statement.PreparedStatementHandler.query(PreparedStatementHandler.java:59) at org.apache.ibatis.executor.statement.RoutingStatementHandler.query(RoutingStatementHandler.java:73) at org.apache.ibatis.executor.SimpleExecutor.doQuery(SimpleExecutor.java:60) at org.apache.ibatis.executor.BaseExecutor.queryFromDatabase(BaseExecutor.java:267)

1个回答

zhangsan234
zhangsan234   2016.09.07 09:37

哈哈哈哈大发大范德萨大范德萨爱迪生大山东范德萨阿斯蒂芬范德萨

xiaoshi890724
xiaoshi890724 逗逼吗
一年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!