2 qq 34074228 qq_34074228 于 2016.09.13 09:18 提问

php中怎么去掉浏览器中input出现的下拉框

怎么才能不让提示浏览器里出现的这个下拉图片说明

4个回答

qq_33220449
qq_33220449   2016.09.13 09:42
已采纳
  <input autocomplete="off"/>
showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.09.13 09:28
 <input autocomplete="off"
qq_33220449
qq_33220449   2016.09.13 09:41

qq_35718410
qq_35718410   2016.09.13 10:19

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片