2 hzf461 hzf461 于 2016.09.13 15:34 提问

高级String截取问题

一段字符串“ abcd ”把后面的空格去掉把前面的留着,怎么做,请指教

6个回答

zhuzige521888
zhuzige521888   2016.09.13 16:01

在开头拼一个字符,然后trim()去除两端,然后截取即可,方法如下:

      String str = "   abcd   ";  
  String  temp = ("A" + str).trim().substring(1);
  System.out.println(temp);
zjl199303
zjl199303   2016.09.13 15:55

可以看看这个网址,挺详细的。http://blog.sina.com.cn/s/blog_65b46f950101go9y.html

sir_jym
sir_jym   2016.09.13 16:01

String s = " abcd "
s.substring(0, s.length() - 1)

u013076997
u013076997   2016.09.13 16:17

有几种方法:
1、for循环一一比对,然后去除空格,比较笨重
2、String str = " aa ";
StringBuffer sb = new StringBuffer(str);
sb.reverse();
str = sb.toString().replaceFirst(" ", "");
sb = new StringBuffer(str);
System.out.println(sb.reverse().toString());
自我感觉也比较笨重
3、String str = " aa ";
Pattern p = Pattern.compile("( *)([a-z,A-Z]
)( *)");
Matcher match = p.matcher(str);
System.out.println(match.groupCount());
if(match.find()){
System.out.println(match.group(1).concat(match.group(2)));
}

u014472711
u014472711   2016.09.13 16:24

方法的话也是截取吧,从第一位截取到倒数第二位

```var ok=" abcd ";

```var result = ok.substring(0,ok.length-1);


qq_32915927
qq_32915927   2016.09.13 18:09

" abcd ”.TrimEnd()

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!