2 xinyang886 Xinyang886 于 2016.09.20 09:33 提问

qt5QNetworkAccessManager 如何获取ftp文件目录列表

QFTP试过了 遇到中文目录就不行了 所以 只能用QNetworkAccessManager

1个回答

zqbnqsdsmd
zqbnqsdsmd   2016.09.28 01:13
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片