2 qq 37249435 qq_37249435 于 2017.01.04 14:47 提问

王道排版代码的回车问题

这是王道机试指南上的题目,为什么不在最后加一个回车,而在开头加回车?

```#include
int main() {
int n;
bool Firstcase=true;
char a,b;
int buf[82][82];
while(scanf("%d %c %c",&n,&a,&b)==3) {
if(Firstcase) {
Firstcase=false;
} else {
printf("\n");
}
for(int i=1,j=1; i<=n; i+=2,j++) {
int x=n/2+1,y=x;
x-=j-1;
y-=j-1;
char c=j%2==1?a:b;
for(int k=0; k<i; k++) {
buf[x+k][y]=c;
buf[x][y+k]=c;
buf[x+k][y+i-1]=c;
buf[x+i-1][y+k]=c;
}
}
if(n!=1) {
buf[1][1]=' ';
buf[1][n]=' ';
buf[n][1]=' ';
buf[n][n]=' ';
}
for(int i=1; i<=n; i++) {
for(int j=1; j<=n; j++)
printf("%c",buf[i][j]);
printf("\n");
}
}
return 0;
}

![图片说明](http://img.ask.csdn.net/upload/201701/04/1483512532_473883.png)


1个回答

Tiger_Zhao
Tiger_Zhao   Rxr 2017.01.04 16:58

用来在两组结果之间插入空行。
开头可以根据Firstcase判断前面有没有结果,决定是否要输出空行;
最后你无法判断是否还有下一组输入。

qq_37249435
qq_37249435 哦、是不是oj就是这样弄、才能保证输出之间有空行、而且不会在最后一行多输出一个空行
大约一年之前 回复
qq_37249435
qq_37249435 但现在的结果是空行插在了输入后面
大约一年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!