2 xtzz92 XTZZ92 于 2017.01.12 12:20 提问

为什么tab切换js不能共用,改了id也不行,求大神解答

$(function(){
window.onload = function()
{
var $li = $('#tabb li');
var $ul = $('#content_t ul');

    $li.mouseover(function(){
      var $this = $(this);
      var $t = $this.index();
      $li.removeClass();
      $this.addClass('current');
      $ul.css('display','none');
      $ul.eq($t).css('display','block');
    })
  }
});
<div id="outer">
<ul id="tabb">
  <li class="current">谐波减速器</li>
  <li>RV减速器</li>
</ul>
<div id="content_t">
  <ul style="display:block;" class="fo">
    <li><a href="#" target="_blank"><img src="img/te_03.jpg"></a>

安徽省配天机器人技术有限公司
获奖产品:

六轴桌面型机器人AIR6A+驱控一体化控制系
统ARCCD10


金球奖

2个回答

qq_29594393
qq_29594393   Ds   Rxr 2017.01.12 13:37
 $("tabb li").mouseover(function(){
   $("#content_t ul :eq("  +$(this).index()+")").show().siblings().hide();
 })

应该是要这个

showbo
showbo   Ds   Rxr 2017.01.12 13:47

没问题吧。你jquery正确导入了没有先


<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script>
  $(function(){
    //// window.onload = function()//加这个没有必要
    /// {
      var $li = $('#tabb li');
      var $ul = $('#content_t ul');

      $li.mouseover(function(){
        var $this = $(this);
        var $t = $this.index();
        $li.removeClass();
        $this.addClass('current');
        $ul.css('display','none');
        $ul.eq($t).css('display','block');
      })
   // }
  });
</script>
<div id="outer">
  <ul id="tabb">
    <li class="current">谐波减速器</li>
    <li>RV减速器</li>
  </ul>
  <div id="content_t">
    <ul style="display:block;" class="fo">
      <li>
        <a href="#" target="_blank"><img src="img/te_03.jpg"></a>
        <p class="an">谐波减速器
          <a href="#" target="_blank">安徽省配天机器人技术有限公司</a>
          <o>
            获奖产品:<br>
            六轴桌面型机器人AIR6A+驱控一体化控制系
            统ARCCD10<o>
        </p>
        <span class="jin">金球奖</span>
      </li>
    </ul>
    <ul style="display:none;" class="fo">
      <li>
        <a href="#" target="_blank"><img src="img/te_03.jpg"></a>
        <p class="an">RV减速器
          <a href="#" target="_blank">安徽省配天机器人技术有限公司</a>
          <o>
            获奖产品:<br>
            六轴桌面型机器人AIR6A+驱控一体化控制系
            统ARCCD10<o>
        </p>
        <span class="jin">金球奖</span>
      </li>
    </ul>
</div>
XTZZ92
XTZZ92 删掉前面那一句就可以了,thanks
大约一年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!