2 qq 22701383 qq_22701383 于 2017.01.15 11:16 提问

lua 局部函数的使用问题

local fact = function (n)
if n == 0 then
return 1
else
return n*fact(n-1) -- buggy
end
end

为什么上面这种方式导致Lua编译时遇到fact(n-1)并不知道他是局部函数fact?而是去查找是否有相应的全局变量。

1个回答

dabocaiqq
dabocaiqq   2017.01.21 22:56
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!