2 qq 27987483 qq_27987483 于 2017.08.31 11:24 提问

Android EditText 关于光标不消失的问题 10C

为什么这个EditText左边还有一个光标?有大神知道吗

图片说明

4个回答

zgy621101
zgy621101   Rxr 2017.08.31 14:33
qq_40042746
qq_40042746   2017.08.31 15:42

将EditText属性设置修改

android:background="@null"

qq_36255612
qq_36255612   2017.08.31 16:51
dongfeng9ge
dongfeng9ge   Ds   Rxr 2017.09.02 17:55

你是不是设置background了?

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片