2 hglboke hglboke 于 2017.08.31 12:45 提问

汇编语言 王爽老师 课程设计1

assume cs:code

data segment
db '1975','1976','1977','1978','1979','1980','1981','1982','1983'
db '1984','1985','1986','1987','1988','1989','1990','1991','1992'
db '1993','1994','1995'

dd 16,22,382,1356,2390,8000,16000,24486,50065,97479,140417,197514
dd 345980,590827,803530,1183000,1843000,2759000,3753000,4649000,5937000

dw 3,7,9,13,28,38,130,220,476,778,1001,1442,2258,2793,4037,5635,8226
dw 11542,14430,15257,17800

data ends

temp segment
db 10 dup(0)
temp ends

stack segment
db 64 dup(0)
stack ends

code segment
start:
mov ax,stack
mov ss,ax
mov sp,64

mov ax,data
mov es,ax
mov ax,temp
mov ds,ax
mov si,0
mov bp,0
mov bx,0
mov di,0

mov cx,21
s: push cx
  mov ax,es:[bx]
  mov ds:[si],ax
  mov ax,es:[bx+2]
  mov ds:[si+2],ax
  mov byte ptr ds:[si+4],0

  mov dh,24
  sub dh,cl
  mov dl,3
  mov cl,2
  call show_str

  push dx
  mov ax,es:[84+bp]
  mov dx,es:[84+bp+2]
  call dtoc
  pop dx
  add dl,10
  call show_str

  push dx
  mov ax,es:[168+di]
  mov dx,0
  call dtoc
  pop dx
  add dl,10
  call show_str

  push dx
  push cx
  mov ax,es:[84+bp]
  mov dx,es:[84+bp+2]
  mov cx,es:[168+di]
  call divdw
  call dtoc
  pop cx
  pop dx
  add dl,10
  call show_str

  add bx,4
  add bp,4
  add di,2

  pop cx

loop s

mov ax,4c00h
int 21h

show_str:
push ax
push bx
push cx
push si
push di
push es

 mov bl,cl
 mov bh,0
 mov ax,0b800h
 mov es,ax
 mov al,0a0h
 mov ah,0
 mul dh
 mov di,ax
 mov al,2h
 mov ah,0
 mul dl
 add di,ax

 write_str:
   mov ch,0
   mov cl,[si]
   jcxz ok
   mov es:[di],cl
   mov es:[di+1],bl
   inc si
   add di,2
   jmp short write_str
 ok:
  pop es
  pop di
  pop si
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  ret

divdw:
push bx

 push ax
 mov ax,dx
 mov dx,0
 div cx
 mov bx,ax
 pop ax
 div cx
 mov cx,dx
 mov dx,bx

 pop bx
 ret

dtoc:
push bx
push cx
push si
mov cx,0
push cx
mov bx,1
div_continue:
mov cx,10
call divdw
add cx,30H
push cx
inc bx

   mov cx,dx
   jcxz hzero
   jmp short div_continue
   hzero:
     mov cx,dx
     jcxz lzero
     jmp short div_continue
     lzero:
       mov cx,bx
       s_move:
         pop bx
         mov ds:[si],bx
         inc si
         loop s_move
       pop si
       pop cx
       pop bx
       ret

code ends

end start

不知是哪里错了,请大神看看,得出的图不对,,,

1个回答

hglboke
hglboke   2017.08.31 12:47

图片说明这是楼主我得出的图,不知哪错了。。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!