2 qq 28216389 qq_28216389 于 2017.08.31 16:29 提问

python3.6不支持thismod了?

在看python学习手册的时候,看到有一个例子:

a = 1
def func1():
global a
a += 1

def func2():
import thismod
thismod.a += 1

def func3():
import sys
sys.modules['thismod'].a += 1

if name == "__main__":
func1()
func2()
func3()


``
 这个例子是说名函数内这三种方法均可以修改全局变量,但是我验证的时候发现thismod这个模块似乎不能用了,
 哪位大神告诉我是不是真的不能用了,或者有其他替代的方式

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片