2 qq 40179925 qq_40179925 于 2017.09.10 14:53 提问

c语言函数的定义和调用不咋会,求大神指教

#include
#define N 100

struct student
{char num[6];
char name[8];
int score[4];
};

main()
{
int n;
struct student stu[N];
printf("input the number of the students:");
scanf("%d",&n);
input(stu,n);
print(stu,n);
}
viod input( int i,j; )
{

for(i=0;i<n;i++)
{
  pintf("学号:");
  scanf("%s",stu[i].num);
  pintf("姓名:");
  scanf("%s",stu[i].name);

  for(j=0;j<4;j++)
  {
    pintf("成绩:",j+1 );
    scanf("%d",stu[i].score[j]);
  }
}

void output( int i,j )
{

printf("学号\t姓名\t");
for(j=0;j<4;j++)
{
  printf("成绩\t",j+1);
}
for(i=0;i<n;i++)
{
  printf("%s\t%s\t",stu[i].num,stu[i].name);
  for(j=0;j<4;j++)
  {
    printf("%d\t",stu[i].score[j]);
  }
}

3个回答

xillee388366
xillee388366   2017.09.10 15:08

这段code问题太多,看不懂你想表述什么,你还是把出错的地方一一列出来吧,这样让别人给你重新程序不好

qq_38204686
qq_38204686   2017.09.10 16:21

viod input( int i,j; );
void output( int i,j );
函数使用之前先声明 使用之前加上这两句

qq_38204686
qq_38204686   2017.09.10 16:22

错误真的好多 你看着错误信息 自己改改

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!