2 qq 33655493 qq_33655493 于 2017.09.11 14:01 提问

怎样用selenium定位背景图片

图片说明
css定位之后显示是.public.like>span,这个在selenium中怎样表示

2个回答

qq_33655493
qq_33655493   2017.09.11 14:04

![图片说明](http://img.ask.csdn.net/upload/201709/11/1505109863_282515.png)图片说明

qq_33655493
qq_33655493   2017.09.11 14:04

图片说明

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片