2 qq1210974091 qq1210974091 于 2017.09.12 16:11 提问

C# DevExpress GridView

C# DevExpress GridView 单元格里的这个东西有人知道怎么去掉的吗? 图片说明

2个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2017.09.12 23:54

不知道你要去掉什么,是下拉的那个箭头么?

jianwen1
jianwen1   2017.09.13 09:26

在设计器里设置该列不可编辑,或者将列的类型改为普通文本

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片