2 weixin 40273987 weixin_40273987 于 2017.09.17 15:46 提问

Java输出到控制台怎么有规律的换行?

使用for循环输出字母表,用什么方法可以使每输出5个字母换一行?

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2017.09.17 16:02
已采纳
 for (int i = 0; i < 26; i++)
{
print((char)(i + 'A'));
print("\t");
if (i % 5 == 0) print("\n");
}
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!