javascript 对象 全部 | 未解决 | 已解决
2018.10.11 21:49来自 baidu_41020864

javascript对象用中括号取值不加双引号为什么会去访问变量

var a = 'b'; var obj = { a: 123 } obj[a] == obj['b'] 我向了解更深点,为什么中括号不加双引号会去访问变量去
1

回答