u010363503
2013-06-14 14:24
采纳率: 0%
浏览 3.8k

VB显示未找到方法或数据成员

Private Sub Text1_click(Index As Integer)
Dim mianji As Single
mianji = 0.0061 * Form1.Text1.Text + 0.0128 * Form1.Text3.Text - 0.1529
Text1.Text = mianji

FORM1中已经有了变量

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • LuckyZhouStar 博客专家认证 2013-06-21 13:48

  数据类型不对吧!文本框里面输入的是文字格式的,需要用到VAL函数来转换。

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题