u010363503
u010363503
采纳率0%
2013-06-14 14:24

VB显示未找到方法或数据成员

Private Sub Text1_click(Index As Integer)
Dim mianji As Single
mianji = 0.0061 * Form1.Text1.Text + 0.0128 * Form1.Text3.Text - 0.1529
Text1.Text = mianji

FORM1中已经有了变量

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • ZHOUCHAOQIANG LuckyZhouStar 8年前

  数据类型不对吧!文本框里面输入的是文字格式的,需要用到VAL函数来转换。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐