weixin_45857043
2019-12-21 16:18
采纳率: 96.2%
浏览 3.3k

【问题描述】编写函数f,功能是用递归的方法求n!,函数原型为 int f(int n),在主函数中输入一个正整数n,调用函数f求出n!并在主函数中输出。

#include
long long int f(int n)
{
int i;
long long int m=1;
for(i=1;i<=n;i++)
m=m*i;
return m;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
int a;
scanf("%d",&a);
printf("%d!=%lld",a,f(a));
return 0;
}
图片说明
求大佬帮助寻找错误

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • threenewbee 2019-12-21 17:17
  已采纳

  你的程序不满足题意,没有用递归,递归写法如下:

  int f(int n)
  {
  if (n == 1) return 1;
  return f(n - 1) * n;
  }
  
  已采纳该答案
  4 打赏 评论
 • qtchen_1988 2019-12-21 17:03

  你的代码没错,但题目要求返回的是int 不是 long long。

  #include<stdio.h>
  
  int f(int n)
  {
    int i;
    int m=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
      m=m*i;
    return m;
  }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    scanf("%d",&a);
    printf("%d!=%d",a,f(a));
    return 0;
  }
  
  
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题