doulu2029
2019-04-24 06:14
浏览 274
已采纳

如何在Go中使用字符串类型获取字符串的十六进制值

I have a string, byteArray:

byteArray := []byte("Hello, 世界-123..")
fmt.Println(byteArray)

which looks like:

[72 101 108 108 111 44 32 228 184 150 231 149 140 45 49 50 51 46 46]

I need to get byteArray[0] as a string, like "72", but they're byte type.

How do I achieve this?

图片转代码服务由CSDN问答提供 功能建议

我有一个字符串, byteArray

 byteArray:= [] byte(“ Hello,世界-123 ..”)
fmt.Println(byteArray)
  
 
 

如下所示:< / p>

 [72 101 108 108 111 44​​ 32228228184150231 149 140 45 49 50 51 46 46] 
  
 
 

我需要将 byteArray [0] 作为字符串,例如“ 72” ,但是它们是字节类型。

我该如何实现?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • duanaixuan7385 2019-04-24 06:41
  已采纳

  You can use strconv.Itoa:

  byteArray := []byte("Hello, 世界-123..")
  
  for _, v := range byteArray {
    s := strconv.Itoa(int(v))
    fmt.Printf("%T, %v
  ", s, s)
  }
  
  点赞 打赏 评论
 • drn5375 2019-04-24 06:23

  There you go.

  byteArray := []byte("Hello, 世界-123..")
  fmt.Println(string(byteArray[0]))
  
  // H
  
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题